1. Algemeen
Adres:
Bedrijfsvestiging de Wijs apparatenbouw inzake 3Dstore
Vleugelboot 68
3991CL, Houten
the Netherlands
info@dewijs-3d.com
tel. +31 (0)30-6364928
k.v.k. reg. 23071201 Utrecht.

Bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 9:30-17:00 en vrijdag van 9:30-12:00 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de webwinkel 3DStore ingeschreven onder De Wijs Electronische apparatenbouw bij de KvK te Utrecht onder het nummer 23071201.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Wijs als leverancier van producten en diensten optreed.
1.3 3DStore heeft het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf.
1.4 Door het plaatsen van een bestelling voor producten en/of diensten gaat de afnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.


2. Betaling
2.1 Betaling vindt uitsluitend plaats door middel van vooruitbetaling, contant of factuur (Beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor betaling via factuur gebeurt op individuele basis).
2.2 3DStore heeft het recht om de betalingsmethode zelf te bepalen, waarbij 3DStore wel degelijk rekening houdt met de wensen van de afnemer.
2.3 Cheques en vreemde valutas worden door 3DStore niet geaccepteerd.
2.4 Niet tijdige betalingen geeft 3DStore het recht haar prestatie en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding in welke wijze dan ook.
2.5 Door 3DStore in behandeling genomen bestellingen en/of garantieaanspraken geven de afnemer niet het recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
2.6 In geval van Vooruit- en factuurbetalingen wordt u vriendelijk gevraagd dit binnen 14 dagen over te maken naar NL78RABO0129079073 
t.n.v. De Wijs apparatenbouw in Houten tenzij anders overeengekomen.

Na het afronden van uw bestelling op 3DStore ontvangt u via email een bevestiging van uw order met daarin opgenomen alle relevante betalingsgegevens zoals ordernummer(=Factuurnummer).
.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld met Euro valuta, tenzij anders aangegeven.
3.3 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.4 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en behandelkosten tenzij anders aangegeven.
3.5 Aanbiedingen van 3DStore wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten alsmede geldigheidsduur van de aanbieding(en).


4. Levering
4.1 De levering van producten en diensten vindt plaats binnen Nederland, Belgie en Duitsland.
4.2 3DStore kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de afnemer hiervan op de hoogte gesteld worden.
4.3 De levertermijn gaat in, wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van 3DStore.
4.4 3DStore is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door 3DStore gedragen. Alvorens wij overgaan tot een nalevering zullen wij de afnemer voor akkoord vragen.


5. Aansprakelijkheid
5.1 3DStore is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties door derden.
5.2 3DStore is niet aansprakelijk voor schade toegebracht tijdens verzending van de geleverde producten; op verzoek van de klant zal 3DStore deze producten verzekerd verzenden
5.3 3DStore kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
5.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van 3DStore komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie enz.


6. Afbeeldingen
6.1 Afbeeldingen die op de site, folders en kranten staan afgebeeld dienen ter illustratie van product(en). Er kunnen in onze producten dus "lichte" verschillen zijn in vorm van, andere kleurstelling enz.
6.2 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders enz. , gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.


7. Garantie
7.1 Alle hardware producten worden standaard met 1 jaar garantie geleverd, tenzij anders aangegeven. Bij artikelen van plastic of karton dient de klant na ontvangst zich ervan te vergewissen dat deze in goede staat ontvangen zijn.
7.2 Op een uitgevoerde reparatie wordt 3 maanden garantie verleend.
7.3 Op een garantieperiode van 1 jaar zijn wij in staat te assisteren bij een RMA-proces (Return Material Authorization ofwel Retour Materiaal Toestemming). Na het verstrijken van deze periode zal het RMA-proces verlopen via de fabrikant.
7.4 Garantie op producten vervalt met: - het verlopen van de garantieperiode - bij onzorgvuldig gebruik - indien het product zich niet in de oorspronkelijke staat bevindt, bijvoorbeeld ten gevolge van modificaties aan de gebruikerskant - indien het apparaat wordt gebruikt met ondergeschikte of verkeerde accessoires - software anders dan de meegeleverde systeemsoftware.
7.5 De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten met de originele verpakking en factuur te retourneren naar 3DStore. Indien na controle blijkt dat er inderdaad sprake is van defecten die binnen garantie valt, zal 3DStore deze gebreken op haar kosten verhelpen, hierna zal 3DStore de verzendkosten naar de koper voor haar eigen rekening nemen. Zie paragraaf 11 voor meer informatie.
7.6 Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor diens rekening.


8. Verzendkosten
8.1 3DStore berekent de verzendkosten per bestelling. De kosten zijn afhankelijk van de soort verzendwijze en eventuele remboursprovisie over het aankoopbedrag, actuele verzendkosten kunt u vinden op bij het afrekenen in het winkelgedeelte van deze site.
8.2 3DStore heeft het recht om verzendkosten te wijzigen en/of uit te breiden zonder enig bericht vooraf. Verzendkosten zijn afhankelijk van onze koerier, TNT-Post. Wij zullen hun richtlijnen gebruiken om de tarieven vast te stellen.


9. Eigendomsvoorbehoud
3DStore behoudt zich de eigendom voor van alle door haar geleverde goederen en diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door 3DStore aan de afnemer geleverde of nog te leveren goederen en/of diensten, evenals van eventuele vorderingen voor door 3DStore ten behoeve van de afnemer in het kader van de levering van goederen en/of diensten verrichtten of nog te verrichten werkzaamheden en of diensten en wat 3DStore van de afnemer te vorderen mocht hebben wegens een tekortkoming van de afnemer in de nakoming van de tussen 3DStore en de afnemer gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boete.

10. Diensten
10.1 In het geval 3DStore een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na facturatie tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 In geval van grove schending van de gestelde betalingstermijn , is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan 3DStore verschuldigd van 1 procent over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
10.3 Indien de afnemer het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en 3DStore tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de afnemer gehouden aan 3DStore te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van EUR 200,- per factuur.
10.4 De afnemer is niet toegestaan verrekening toe te passen.


11. RMA (Return Material Authorization ofwel Retour Materiaal Toestemming)
11.1 De afnemer dient per E-mail, of welke communicatiemiddel dan ook, in overleg een RMA-nummer aan te vragen. Na het RMA-nummer moet het product(en) op eigen kosten opgestuurd worden naar ons bedrijf. 3DStore zal dan maximaal binnen 72 uur na ontvangst van het defecte product(en) aangeven of het product(en) in aanmerking komen voor een RMA-procedure.
11.2 Bij een RMA-procedure/zending dient 3DStore te worden voorzien van RMA-nummer, factuur een duidelijke omschrijving van het defecte product. Zonder deze gegevens zal 3DStore het RMA-aanvraag niet in behandeling nemen.
11.3 3DStore is niet verantwoordelijk voor mogelijk verlies van beeldmateriaal of andere data tijdens een RMA-proces, het is wenselijk dat het product via verzekerd vervoer verzonden wordt en dat alle evt. beeldmateriaal of data wordt gebackupped alvorens het defecte product(en) naar 3DStore word verstuurd.
11.4 Een RMA-procedure duurt maximaal 8 weken, waarbij de afnemer deze tijdsduur zal respecteren.
11.5 Indien het RMA-procedure langer duurt dan 9 weken heeft de afnemer het recht op een kostenvergoeding. Mocht het zo zijn dat het gewenste product niet aanwezig is, door wat voor reden dan ook, dan krijgt de afnemer een soortgelijk danwel een beter product dan origineel besteld is (dit in overeenstemming met de afnemer).
11.6 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor schade en/of vermissing tijdens transport naar 3DStore . Dit kan niet worden verhaald op de transportverzekering van 3DStore. De verzendkosten van de omruiling of gerepareerde product(en) zijn voor rekening van 3DStore.
11.7 Aanspraak maken op de DOA (Dead on Arrival). Afhandeling is alleen mogelijk voor producten van fabrikanten die een DOA regeling kennen. Deze termijn is doorgaans vijf (5) dagen, tenzij anders aangegeven. In geval van DOA wordt het defecte product altijd omgeruild voor een nieuwe. Producten waarvoor geen DOA regeling bestaat of buiten de DOA termijn vallen, worden binnen garantie gerepareerd. DOA-s worden uitsluitend geaccepteerd als het product compleet, inclusief alle accessoires en in de originele verpakking word geretourneerd.


12. Annuleren van Bestellingen
12.1 Het kosteloos annuleren van bestellingen zoals kartonnen brillen of eenmalig te gebruiken producten, is mogelijk binnen 14 dagen. Onder de voorwaarde dat deze, niet duurzame, producten onbeschadigd en ongebruikt in een deugdelijke verpakking geretourneerd worden. Het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten worden terug betaald.
12.2 Het kosteloos annuleren van bestellingen voor duurzame producten zoals kunststof brillen, actieve 3D brillen en dergelijke, is mogelijk binnen 14 dagen. Het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten worden terug betaald. Met de voorwaarde dat het product zonder gebruikssporen geretourneerd word. 
12.3 Indien het leveringsperiode drie weken overschrijdt krijgt de afnemer de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren, tenzij anders overeengekomen (hetzij telefonisch hetzij per E-mail).

13. Privacy
De afnemer van 3DStore geeft toestemming voor het registeren en gebruiken van zijn /haar persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke 3DStore in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, voor eigen gebruik van 3DStore. In geval van vragen over voorraad of bestellingen adviseren wij u eerst uw orderstatus te controleren. Heeft u dan nog vragen, stuur ons dan A.U.B. een bericht. Wij zullen u binnen enkele werkdagen een reactie geven.
Laatst gewijzigd: 24-02-2017